Kluczowe korzyści

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wiedzą dotyczącą zarządzania swoim czasem i własną pracą oraz nabędą umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Nauczą się diagnozować własne silne strony i ograniczenia, zasady określania priorytetów, stosowania planerów, reagowania na trudne sytuacje (tzw. „pochłaniacze”) i radzenia sobie ze stresem.

Program szkolenia

Autodiagnoza – mocne strony i ograniczenia:

 • Identyfikacja własnego stylu pracy
 • Analiza SWOT z dynamizacją
 • Predyspozycje, preferencje, przyzwyczajenia – 3P

Kształtowanie właściwej postawy wobec czasu:

 • Strategia nieświadoma
 • Strategia świadoma
 • Reaktywne i aktywne podejście do zarządzania czasem

Metody ustalania priorytetów i planowania czasu pracy:

 • Wybór i segregacja priorytetów – schemat Eisenhowera
 • Zasada Pareto i prawo Parkinsona
 • System planowania – wykorzystanie reguły 60/20/20

Określanie i metody eliminowania pułapek czasowych:

 • Wewnętrzne pochłaniacze czasu
 • Zewnętrzne pochłaniacze czasu
 • Analiza własnej aktywności

Określanie i wykorzystywanie w planowaniu zajęć indywidualnego rytmu aktywności:

 • Planowanie z użyciem terminarza
 • Techniki służące zmniejszaniu obciążenia obowiązkami
 • Techniki radzenia sobie ze stresem

Podczas szkolenia...

 • Poznasz sposoby sporządzania budżetu swojego czasu pracy i wyceniania czasu trwania różnych czynności
 • Nauczysz się skuteczniej organizować sobie czas pracy
 • Dowiesz się, jak definiować i eliminować „złodziei czasu”
 • Udoskonalisz określanie priorytety zadań
 • Przećwiczysz wykorzystywanie terminarza przy planowaniu czasu pracy
 • Nauczysz się eliminować sytuacje stresowe

Rozwijane kompetencje

Podejmowanie decyzji, określanie priorytetów, organizacja własnego czasu pracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, radzenie sobie ze stresem.