Kluczowe korzyści

Prowadzenie działalności gospodarczej nieodzownie wiąże się z zawieraniem mniej lub bardziej sformalizowanych umów cywilnoprawnych. Świadomość konsekwencji prawnych z nich wynikających i właściwe interpretowanie ich poszczególnych postanowień ma zasadnicze znaczenie. Dzięki szkoleniu dowiesz się jak właściwie zadbać o własne interesy i wprowadzić konieczne zabezpieczenia dla ich ochrony. Jeżeli mimo to umowa nie będzie właściwie wykonywana będziesz wiedział, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać zaspokojenie swoich roszczeń

Program szkolenia

Umowy w obrocie gospodarczym

 • zasada swobody umów i jej granice
 • charakter umowy przedwstępnej
 • rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy
 • sposoby zabezpieczenia wykonania umowy
 • poszczególne rodzaje umów:
 1. umowa sprzedaży
 2. umowa najmu i dzierżawy
 3. umowa o świadczenie usług
 4. umowa o roboty budowlane
 5. umowa leasingu
 6. umowa agencyjna
 7. umowa franchisingu
 8. umowa przewozu
 9. umowa ubezpieczenia
 10. umowa kredytu pożyczki

 

Dochodzenie roszczeń wynikających z umów

 • rodzaje roszczeń
 • roszczenia wynikające z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
 • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej
 • dochodzenie roszczeń w ramach postępowania cywilnego i karnego
 • mediacja, sąd polubowny, arbitraż
 • właściwość sądu
 • koszty dochodzenia roszczeń i zasady ich zwrotu
 • przedawnienie roszczeń

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się jakie są rodzaje umów i czym się charakteryzują
 • Uzyskasz informacje jakie są różnice w zawieraniu umów między przedsiębiorcami
 • Pozyskasz wiedzę na co zwracać szczególną uwagę przy zawieraniu umów w ramach działalności gospodarczej
 • Poznasz w jakiej formie prawnej zawierać umowy i jakie mogą być konsekwencje prawne najczęściej spotykanych postanowień umownych
 • Nauczysz się jak zabezpieczyć własne interesy na gruncie umowy oraz jakie są sposoby dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy