Kluczowe korzyści

Odpowiedzialność wspólników i akcjonariuszy spółek kapitałowych ogranicza się w zasadzie jedynie do zainwestowanych przez nich samych środków. Inaczej przedstawia się sytuacja osób będących członkami zarządu i rad nadzorczych, którzy mogą w pewnych sytuacjach ponosić pełną odpowiedzialność całym swoim majątkiem, również po zaprzestaniu pełnienia przez nich funkcji.

Program szkolenia

Pozycja zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

 • Kompetencje członka zarządu i rady nadzorczej
 • Pozycja zarządu wobec rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy)

 

Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej wobec wierzycieli spółki

 • Zakres odpowiedzialności członków zarządu wobec wierzycieli spółki
 • Przesłanki odpowiedzialności
 • Podstawy zwolnienia z odpowiedzialności
 • Wniosek o upadłość spółki
 • Przedawnienie roszczeń

 

Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej wobec spółki

 • Zakres odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki
 • Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium a odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce
 • Odpowiedzialność umowna
 • Odpowiedzialność karna członka zarządu i rady nadzorczej
 • Odpowiedzialność a forma zatrudnienia
 • Przedawnienie roszczeń

 

Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej za zobowiązania publicznoprawne

 • Zakres odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne
 • Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe
 • Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
 • Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu

 

Sposoby zabezpieczania interesów spółki i członków organów

 • Ubezpieczenie OC członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.
 • Środki prawne służące zabezpieczenia interesów spółki
 • Środki prawne służące zabezpieczenia interesów członków organów
 • Uprawnienia spółki w przypadku wykrycia nadużyć członków organów

Podczas szkolenia...

 • Poznasz zasady odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych
 • Dowiesz się, jak zabezpieczyć spółkę przed niewłaściwym sprawowaniem funkcji przez członków jej organów
 • Dowiesz się jak zabezpieczyć członków organów przed finansowymi skutkami nieprawidłowości w spółce

Rozwijane kompetencje

Zarządzanie ryzykiem prawno – finansowym.