Kluczowe korzyści

Ograniczenie ryzyka w zakresie realizacji umowy z NFZ przez podmiot leczniczy.

Program szkolenia

  1. Podstawy prawne
  2. Osoba przeprowadzająca kontrolę i jej umocowanie prawne
  3. Sposób zawiadomienia o kontroli świadczeniodawcy
  4. Miejsce przeprowadzenia kontroli
  5. Przebieg kontroli: obowiązki informacyjne, zgodność umowy z ofertą i stanem faktycznym, sposób prowadzenia dokumentacji medycznej –przykłady
  6. Protokół kontroli
  7. Wystąpienie pokontrolne, zalecenia pokontrolne
    8. Odwołanie do Prezesa NFZ

Podczas szkolenia...

Szkolenie przedstawia praktyczne wskazówki postępowania w przypadku kontroli podmiotu leczniczego przez NFZ.

 

 

Rozwijane kompetencje

Nabycie wiedzy w zakresie kontroli podmiotów leczniczych przez NFZ.