Kluczowe korzyści

Efektem warsztatu będzie raport opisujący organizację postrzeganą oczami uczestników spotkania. W nim pojawią się wnioski oraz rekomendacje dalszych działań mających usprawnić działanie organizacji w omawianych zakresach. Raport zawiera:

 • Charakterystykę niezbędnych działań rozwojowych w obszarze ZZL
 • Priorytety
 • Wskaźniki efektywności wyróżnionych działań
 • Spodziewane efekty.

Raport ten stanowi podstawę dla podjęcia decyzji dotyczącej tego, jakie działania rozwojowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi będą realizowane w perspektywie krótko i długoterminowej.

Program szkolenia

Weryfikacja głównych celów biznesowych w odniesieniu do misji, wizji i strategii organizacji:

 • Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu z perspektywy organizacji
 • Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu z perspektywy poszczególnych obszarów biznesowych
 • Porównanie kluczowych czynników sukcesu z wartościami organizacji.

Stan obecny versus stan pożądany w zakresie efektywności wykorzystania zasobów ludzkich:

 • Identyfikacja obszarów rozwojowych
 • Określenie obszarów do rozwoju
 • Określenie zakresu pożądanych zmian.

Analiza przyczyn rozbieżności pomiędzy stanem obecnym a pożądanym:

 • Zasoby i procesy biznesowe
 • Informacje i kompetencje
 • Motywacja i jakość życia w organizacji (wellness).

Realizacja działań w zakresie HPI:

 • Określenie możliwych działań rozwojowych
 • Weryfikacja zbieżności z kluczowymi wartościami i celami biznesowymi organizacji
 • Wybór optymalnych rozwiązań – technika grupy nominalnej.

Plan działań rozwojowych oraz sposoby realizacji i kontroli (wg zasady SMART):

 • Precyzyjne zdefiniowanie zakresu działań
 • Zaangażowane osoby
 • Zakładane rezultaty, mierniki sukcesu oraz terminy realizacji.

Podczas szkolenia...

 • Przećwiczysz jak określać potrzeby rozwojowe oraz planować działania w obszarze zasobów firmy
 • Poznasz jak określać potrzeby rozwojowe oraz planować działania w obszarze struktury i procesów zachodzących w organizacji
 • Dowiesz się jak określać potrzeby rozwojowe oraz planować działania w obszarze funkcjonowania informacji w firmie
 • Nauczysz się jak określać potrzeby rozwojowe oraz planować działania w zakresie kompetencji
 • Dowiesz się jak określać potrzeby rozwojowe oraz planować działania w obszarze funkcjonowania działań motywacyjnych
 • Rozwiniesz umiejętności określania potrzeby rozwojowe oraz planować działania w obszarze funkcjonowania jakości życia w organizacji

Rozwijane kompetencje

Planowanie, otwartość na zmiany, elastyczność, budowanie efektywnej organizacji, rozwój pracowników.