Kluczowe korzyści

O powodzeniu każdego projektu decyduje ocena towarzyszących mu ryzyk i zabezpieczenie kwestii prawnych. To jeden z niezbędników profesjonalnego Project Managera.

Program szkolenia

Planowanie zarządzania ryzykiem 

 • Co to jest ryzyko?
 • Dlaczego zarządzamy ryzykiem?
 • Jakie są główne kategorie ryzyka?

Identyfikacja ryzyka 

 • Analiza SWOT.
 • Burza Mózgów.
 • Diagram Ishikawy.
 • Listy Kontrolne.

 Analiza jakościowa ryzyka 

 • Klasyfikacja prawdopodobieństwa.
 • Klasyfikacja skutków.
 • Macierz ryzyka.

Analiza ilościowa ryzyka 

 • Wartość Ważona.
 • Działania wzmacniające i łagodzące.
 • EMV

Reakcja na ryzyko 

 • Transfery ryzyka.
 • Unikanie ryzyka.
 • Retencja bierna i czynna.
 • Redukcja ryzyka.

Monitorowanie i kontrola ryzyka 

 • Sprzężenie zwrotne w monitorowaniu ryzyka.
 • Proces kontroli ryzyka.
 • Przykład procedury zarządzania ryzykiem z projekcie.

Umowy w zarządzaniu projektami 

 • Rodzaje umów cywilnoprawnych
 • Sposoby zawierania umów

Treści umowy 

 • Przedmiot umowy
 • Odpowiedzialność stron
 • Terminy realizacji
 • Płatność / wynagrodzenie z tytułu umowy

Sposoby zabezpieczania umów 

 • Konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • Naruszenie przedmiotu umowy
 • Kwestie wypowiadania umowy
 • Kary umowne

Podczas szkolenia...

 • Nauczysz się identyfikować ryzyka związane z prowadzeniem projektów
 • Poznasz metody i narzędzia analizy oraz monitorowania ryzyk
 • Nauczysz się zabezpieczać uwarunkowania prawne projektu