Krajowy Fundusz Szkoleniowy

stworzony został by finansować kształcenie ustawiczne pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił  następujące priorytety wydatkowania środków KFS:

  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z ww. priorytetów.

O wsparcie finansowe z KFS w zakresie kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych. Wnioskodawcą nie może być osoba samozatrudniona.

Sopocki Instytut Rozwoju Biznesu pomaga swoim klientom w pozyskaniu środków na rozwój pracowników ze środków KFS. Zapraszamy do kontaktu.

Baza Usług Rozwojowych

Sopocki Instytut Rozwoju Biznesu posiada certyfikację Standardu Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) –  certyfikat nr: DEKRA/SUS/000119 wydany przez DEKRA Certification Sp. z o. o. Na tej podstawie Instytut jest uprawnionym podmiotem do świadczenia usług szkoleniowo – doradczych dofinansowanych ze środków publicznych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Obecny sposób dystrybucji środków EFS polega na tym, że  przedsiębiorcy ubiegają się o środki u wybranych operatorów regionalnych / subregionalnych. Po uzyskaniu zgody na finansowanie, przedsiębiorca wyszukuje w Bazie te usługi, które mogą podlegać dofinansowaniu. Sopocki Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o. o. wspiera przedsiębiorców na każdym etapie formalnym.

Co do zasady na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). Decyzją władz samorządowych wsparcie nie jest dostępne dla firm z województw: mazowieckiego i pomorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia zakładki z naszymi usługami rozwojowymi zobacz >>>